shu'kecheng'ji wen'huacheng'ji zong'hecheng'ji
  zui'gao'fen高分 zui'di'fen低分 ping'jun'fen均分 zui'gao'fen高分 zui'di'fen低分 ping'jun'fen均分 zui'gao'fen高分 zui'di'fen低分 ping'jun'fen均分
广东 193.7 139.7 159.03 437 283 361.7 579 428 479
河南 230 198 212 435 402 418
江西 228 209.3 219.8 409 371 393.8
浙江 88 82 84.8 544 532 536.2
四川 247 234 240.5 486 462 474
山西 223.3 201.3 214.4 348 310 332.5
山东 256.3 202 219 440 400 424.8
内蒙 212 212 212 403 403 403
辽宁 218.4 218.4 218.4 430 430 430
江苏 245 218 231.5 262 232 247
吉林 299 224 252 372 370 371
黑龙江 200 194 197 372 350 361
河北 236 210 220.4 361 353 358.3
福建 231 213 221 382 358 366.3
安徽 291.2 272 278.4 492 360 438
gui'zhou 219.3 212 215.6 442 359 400.5
ning'xia 208.4 208.4 208.4 434 434 434
chong'qing 227 227 227 371 371 371
广guang'xi西 267 267 267 411 411 411
hu'bei 216 216 216 378 378 378
录取规则
广东省 按照综合成绩录取
综合成绩 = 术科校考成绩(按文化考试成绩总分进行折算)× 50% + 文化考试成绩 × 50%,且英语成绩不低于75分。
其他省 按照文化成绩录取
进档考生在达到各省划定的艺术类本科术科联考(统考)成绩录取控制分数线的基础上,按文化考试成绩高低排序录取,且英语科目考试成绩须达到75分